1

Házirend

HÁZIREND

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Házirend a fenntartói jogok gyakorlására kijelölt irányító vármegyei intézmény, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jóváhagyásával lép hatályba.

Készítette:

Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet

képviseletében: Dr. Rudner Ervin főigazgató

Jóváhagyta:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

irányító vármegyei intézmény

képviseletében: Piroska Miklós főigazgató

Jóváhagyás napja:

Szolnok, 2023. július 06.

Kedves Betegünk, Tisztelt Hozzátartozók!

A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontja és 5.§ (1) bekezdése szerint, továbbá ugyanezen jogszabály 9.§ (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgatójaként az alábbi Házirendet adom ki.

Köszönjük, hogy Intézményünket választotta egészségügyi ellátásához. A Kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége, a betegjogok gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében kérjük, szíveskedjenek a Házirendben foglaltakat betartani.

I. A Házirend célja

Jelen Házirend célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete a Kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői számára jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenek. A Házirend lehetőséget teremt továbbá arra, hogy a betegek, látogatóik és kísérőik a kórházi tartózkodás alatt megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.

II. A Házirend hatálya

A Házirend személyi hatálya kiterjed:

 • a Kórházban kezelt betegekre, a látogatóikra és kísérőire;
 • a Kórház által foglalkoztatott dolgozókra, jogviszonyuk jellegétől függetlenül;
 • a Kórházban bármely jogcímen tartózkodó egyéb személyekre.

A Házirend területi hatálya kiterjed a Kórház székhelyére és valamennyi telephelyére.

III. Betegfelvétel

1.    Kórházunkban azok a betegek kerülnek felvételre, akiknek az ellátása intézményünkben biztosítható.

2.    Kórházba történő felvételkor kérjük, jelentkezzen a Sürgősségi Betegfogadó Helyen, ahol a felvételhez szükséges regisztráció történik. Felvételhez szükséges dokumentumok:

 • orvosi beutaló
 • személyi igazolvány
 • TAJ kártya
 • lakcímkártya
 • előző vizsgálatok leletei (kórházi zárójelentés, ambuláns lapok)

3.    Felvétel után kérjük, keresse fel a gyógykezelésre megjelölt osztályt.

4.    Felvételkor, illetve a kórházi tartózkodás során többféle dokumentumot, nyilatkozatot kell elolvasnia és aláírásával igazolni az abban foglaltak tudomásul vételét. A szükséges vizsgálatok és beavatkozások előtt tájékoztatást kap, bizonyos beavatkozások előtt ezek elvégzéséhez írásos beleegyezése is szükséges. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a vizsgálatokról, beavatkozásokról szóló betegtájékoztatót mielőtt aláírja a beleegyező nyilatkozatot.

IV. Napirend és általános szabályok

1.       Kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket az erre a célra rendszeresített, a kórteremben elhelyezett szekrényben helyezhetik el. Az intézményben történő benntartózkodás alatt a higiénés rendszabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) használható.

2.       A Kórház az öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

3.       Élelmiszert a kórteremben és társalgóban elhelyezett ”beteg hűtőben” lehet tárolni. A tároló edényre rá kell írni a beteg nevét és a behozatal időpontját.

4.       A betegek napirendjét az osztályos működési rendek tartalmazzák, amelyet az Ön ápolója ismertet. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kifüggesztett működési rendet.

5.       Kérjük betegeinket, hogy a kórtermek, fürdők, WC helyiségek tisztaságára fokozottan ügyeljenek. Állapotától függően környezetét (betegágy, éjjeli szekrény, ruhás szekrény) tartsa rendben. A keletkezett hulladékot az erre a célra kihelyezett tárolóedényekbe (kommunális és veszélyes) dobja. A társas együttélés etikai normáit tartsa be.

6.       Betegeink a társalgóban elhelyezett televíziót a betegtársak és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetik. Saját rádiót a kórteremben csak fülhallgatóval használhatják.

7.       Étkezés: a kórházban az alap étrend szerint napi négyszeri étkezést biztosítunk, a diétás étrend ettől eltérhet. A beteg étrendjét a kivizsgálásának, betegségének megfelelően állítják össze. A kórházi kezelés során a kezelő orvos diétát írhat elő, ebben az esetben a beteg kérésére a dietetikus felkeresi és rendelkezésre áll az étkezésével kapcsolatos kérdések megválaszolásában.  Az étkezések időpontjáról az osztályon kap tájékoztatást. A felvétel napján csak ebédet és vacsorát, távozás napján pedig csak reggelit biztosítunk. Rendkívül fontos, hogy a beteg betartsa az előírt diétát. Ha étkezéssel kapcsolatban panasza, kifogása van, azt a főnővérnek jelezze.

8.       Kérjük betegeinket, hogy orvosi vizitek idején tartózkodjanak a kórteremben. Vizitek alkalmával a kórteremben látogatók nem tartózkodhatnak.

9.       A Kórház területét a kezelőorvos, vagy az ügyeletes orvos engedélyével hagyhatja el.

10.     Kórházunkban egyedi, elektronikus betegazonosító rendszer működik. Használatáról az osztály személyzete ad felvilágosítást.

11.     A betegnek – saját gyógyulása érdekében – be kell tartania az orvosok és ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait.

12.     Az intézmény területén kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni!

13.     Szeszesitalt és/vagy kábítószert a Kórházba behozni és fogyasztani tilos!

V. Látogatási rend

1.       Az ajánlott látogatási idő: minden nap 16-18 óra között. A látogatók nem akadályozhatják a betegellátást.

2.       A betegek nyugalma érdekében kérjük, hogy egy betegnél maximum 2 látogató tartózkodjon.

3.       Ittas személyek, fertőző betegek és 12 év alatti gyerekek betegeinket nem látogathatják.

4.       Az Eütv. 228.§-a szerinti egészségügyi válsághelyzet idején látogatási tilalom rendelhető el.

VI. Szolgáltatások

A Kórházban a betegek részére is látogatható szolgáltató részlegek működnek:

 • Büfé (Kórházi épület, földszint aula)
 • Gyógyászati segédeszköz üzlet (Rendelőintézet, földszint)

Nyitvatartási rend az adott területeken ki van függesztve.

VII. Vallásgyakorlás

1.    A betegeinket a Kórházban is megilleti az egyházi személyekkel történő kapcsolattartás, a szabad vallásgyakorlás. Havonta két-két alkalommal tartanak Katolikus Szentmisét, illetve Református Istentiszteletet, a kórház első emeleti tantermében.

2.    Lelkigondozó hetente többször vagy igény szerint látogatja a betegeinket. Ezenkívül lelkigondozás, gyász feldolgozására, egyházi személyekkel való találkozásra az Imaszoba – Teréz szoba – vallási hovatartozás nélkül igénybe vehető.

VIII. Szociális ügyintézés

Intézményünkben szociális munkatárs áll rendelkezésre a szociális problémák megoldásának segítéséhez, illetve a betegelhelyezéshez. Amennyiben ilyen igény van rá, az osztályon jelezze az ápoló személyzetnek.

IX. A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

A Házirend mellett kérjük, olvassa el figyelmesen az osztályokon kifüggesztett betegtájékoztatót, melyből részletesen megismerheti egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) által biztosított jogait.

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog (Eütv. 6-9/A.§):

Minden betegnek joga van – a jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

2. Az emberi méltósághoz való jog (Eütv. 10.§):

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig – törvényben meghatározott – mértékben és módon korlátozható.

A beteg emberi méltósághoz való joga egészségügyi válsághelyzet idején sem korlátozható.

3.a. A kapcsolattartás joga (Eütv. 11.§):

A kórházi tartózkodás alatt a kapcsolattartás jogát a beteg a betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

Mobiltelefon, tablet, laptop, egyéb elektronikus készülék használata a tiltó táblákkal ellátott helyek kivételével megengedett. A behozott készülékekért  a Kórház anyagi felelősséget nem vállal.

Az osztályon elhelyezett telefonkészüléken a betegeink hívhatóak.

A beteg általános állapotáról – hozzájárulása esetén – a kezelőorvos adhat felvilágosítást. A hozzátartozók (rendkívüli eset kivételével) 8-14 óra között érdeklődhetnek.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 11.§ (3)-(4) bekezdései alapján a súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

3.b. A segítő személyre vonatkozó rendelkezések (Eütv. 11.§ (8)-(9) bekezdések)

Ha a beteg

 1. önmagát nem tudja ellátni,
 2. állapota miatt folyamatos segítségre szorul,
 3. hosszútávú fekvőbeteg-ellátást igényel,
 4. pszichés krízishelyzetben van vagy
 5. haldoklik,

jogosult egy, a beteg által megjelölt személy (a továbbiakban: segítő személy) a látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodni.

A segítő személy kizárólag nagykorú személy lehet, és az ápolt beteg benntartózkodása ideje alatt tartózkodhat a beteg mellett, ha az egészségügyi szolgáltató infrastrukturális feltételei ezt lehetővé teszik.

A segítő személy köteles betartani jelen Házirendben foglaltakat és kizárólag az őt meghatalmazó beteg körül tevékenykedhet.

A segítő személy által ellátható feladatok:

 • a beteg közvetlen környezetének rendbetétele,
 • étkezés segítése: beteg pozícionálása, étel előkészítése, etetés,
 • tisztálkodás, testi higiénés tevékenységek segítése: mosdatás, zuhanyozás, hajmosás, borotválás,
 • ürítés segítése: WC / ágytál használat segítése, segítségnyújtás pelenkacserénél, Katéterhez nyúlni tilos!,
 • Hely- és helyzetváltoztatás segítése,
 • Intézményen belüli mobilitás segítése: eljutás büfébe, beteg lekísérése az udvarra, kapcsolattartás a hozzátartozókkal (mobiltelefon használat).

Tekintettel arra, hogy minden betegnek más az ellátási igénye, tisztelettel kérjük, konzultáljon az osztályos ápolókkal!

3.c. Kapcsolattartás joga egészségügyi válsághelyzet idején elrendelt látogatási tilalom alatt

Az Eütv. 229.§ (1) bekezdése értelmében egészségügyi válsághelyzet idején az egészségügyi törvényben meghatározott betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben gyakorolhatók, amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának eredményességét.

Látogatási tilalom elrendelése esetén fő szabály az, hogy nem látogathatók a betegek. A Kórház főigazgatója egyedi méltányosság keretében, indokolt esetben – kockázatbecslést követően – a beteglátogatás lehetőségét engedélyezheti.

A Kórház a látogatási tilalom alatt is folyamatosan biztosítani köteles az Eütv. 11.§ (3)-(4) bekezdései szerinti betegek (súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek) esetében a kapcsolattartás lehetőségét – az esetlegesen szükséges megelőző intézkedések mellett, mint az oktatás és a védőfelszerelés biztosítása.

4. Az intézmény elhagyásának joga (Eütv. 12.§):

A betegnek joga van a Kórházat elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. A beteg távozási szándékát köteles a kezelőorvosának bejelenteni, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti.

Amennyiben a beteg a Kórházat bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos ezt a beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti, továbbá értesíti az Eütv-ben meghatározott személyeket.

5. A tájékoztatáshoz való jog (Eütv. 13-14.§):

A betegnek joga van, hogy számára érthető módon teljes körű tájékoztatást kapjon, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelki állapotára.

6. Az önrendelkezéshez való jog (Eütv. 15-19.§):

A beteg – figyelembe véve az Eütv. 20.§-a szerinti korlátozásokat – szabadon eldöntheti, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve mely beavatkozásba egyezik bele, mit utasít vissza. Minden döntésének tájékoztatáson kell alapulnia.

A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az Eütv-ben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.

Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a belegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.

A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

7. Az ellátás visszautasításának joga (Eütv. 20-23.§):

A beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek kihordására.

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.

8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (Eütv. 24.§):

A beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat megismerni, egészségügyi dokumentációjába betekinteni és arról saját költségén másolatot kérni.

A betegnek a rá vonatkozó személyes adataival kapcsolatos jogaira a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései irányadóak.

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog (Eütv. 25.§):

A beteg jogosult arra, hogy személyes egészségügyi adatait az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek csak arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

10. Beteg panaszainak kivizsgálása:

Kórházi ellátással összefüggő panaszával keresse az osztályvezető főorvost, vagy írásban a főigazgatót. Panaszával fordulhat a Kórházban működő betegjogi, ellátottjogi képviselőhöz is, elérhetősége minden osztályon ki van függesztve.

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve fenntartó köteles panaszt kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni.

A panaszjog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Kórház Panaszkezelési Szabályzata tartalmazza, mely a Kórház honlapján és valamennyi szervezeti egységben elérhető.

X. A beteg kötelezettségei (Eütv. 26-27. §)

1. A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató házirendjét.

2. A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

 1. Tájékoztatni őket korábbi betegségről, gyógykezelésről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről.
 2. Tájékoztatni őket betegségével összefüggésben mindenről, amely mások életét, testi épségét veszélyezteti pl: fertőző betegség, foglalkozás végzését kizáró megbetegedés.
 3. Tájékoztatni őket minden az egészségügyi ellátást érintő, beteg által korábban tett jognyilatkozatról.
 4. A gyógykezeléssel kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.
 5. A jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 6. A jogszabályban előírt személy adatait-hitelt érdemlően igazolni.

A BETEG ÉS HOZZÁTARTAZÓI JOGAIK GYAKORLÁSA SORÁN KÖTELESEK TISZTELETBEN TARTANI MÁS BETEGEK JOGAIT, VALAMINT NEM SÉRTHETIK MEG AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK TÖRVÉNYBEN FOGLALT JOGAIT!

XI. Értékmegőrzés

1. Nagyobb összegű készpénz a Kórház házipénztárában helyezhető el, erre történő igényét az osztályon jelezze. Eljárni az Értéktárgy kezelési szabályzat szerint kell. A szabályzatot az osztályos ápoló vagy kezelőorvos igény szerint a beteg rendelkezésére bocsájtja.

2. Letétbe nem helyezett értékekért a Kórház felelősséget nem vállal.

3. A beteg használatra kapott letéti tárgyakért felel. Elbocsátásakor azokat köteles visszaszolgáltatni a személyzetnek.

XII. Parkolás

1. Intézetünk érvényes parkolási rendjét a Parkolási szabályzat tartalmazza.

2. A Parkolási szabályzat a Kórház honlapján érhető el.

XIII. Beteg hazabocsátása

1. A hazabocsátás időpontjáról a beteget, illetve a törvényes képviselőjét a kezelőorvos tájékoztatja. Távozáskor a beteg 2 zárójelentést kap, az egyikkel és a kapott orvosi igazolással 24 órán belül háziorvosánál jelentkezzen (táppénzre vétel, otthoni kezelés, ápolás céljából). A beteg igényelheti, hogy távozáskor kezelőorvosa az otthoni teendőkről, ápolásról, életmódról részletes szóbeli tájékoztatás adjon.

2. Hazabocsátás történhet egyénileg, illetve az osztályon igényelhető betegszállító cég szolgáltatásának igénybevételével, az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén.

3. A betegnek saját felelősségére jogában áll a kórházi tartózkodást megszakítani, a kórházat elhagyni, amennyiben ezzel mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Ez a jog csak törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Ezen szándékát köteles a kezelőorvosának vagy az ügyeletes orvosnak bejelenteni és aláírásával igazolni, hogy megfelelő szóbeli szakmai felvilágosítás ellenére cselekszik.

XIV. Osztályos működési rendek

Az osztályvezető főorvos további osztályos szabályokat állapíthat meg, amely azonban nem lehet ellentétes az intézeti házirenddel.

XV. Kép- és hangfelvétel készítése

A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében az intézmény jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. A kórház területén a tárgyi körülményekben észlelt hiányosságokat, különösen az állagsérelmet, annak megfelelő kezelése céljából elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell bejelenteni. Személyekről történő képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, valamint azok bármely módon történő felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges.

XVI. Záró rendelkezések

1. Az intézményi házirend és/vagy az osztályos házirend/működési rend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért, együttműködési kötelezettség súlyos megszegéséért a beteg az intézményből elbocsátható. Az ellátás megtagadásának okai bejegyzésre kerülnek a beteg ápolási dokumentációjában.

2. A Házirendet a betegek, látogatók, kísérők és más kórházban megforduló személyek számára jól látható módon ki kell függeszteni. 3. Jelen Házirend hatályba lépésével a 2021. április 28-án kelt Házirend hatályát veszti.